Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 51 In giro per la città: Luoghi

Vocabolario

In città
zài chéng shì nèi 在城市内
Capitale
shŏu dū 首都
Ufficio postale
yóu jú 邮局
Mercato
shì chăng 市场
Panificio
miàn bāo fáng 面包房
Libreria
shū diàn 书店
Farmacia
yào diàn 药店
Parco
gōng yuán 公园
Ristorante
fàn diàn 饭店
Cinema
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Banca
yín háng 银行
Ospedale
yī yuàn 医院
Chiesa
jiào táng 教堂