Italiano Cinese Lezione 40 Vocabolario

Cinese :: Lezione 40. Viaggiare: Aeroporto

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

jī chăng 机场
Aeroporto
fēi jī 飞机
Aeroplano
háng bān 航班
Volo
fēi jī piào 飞机票
Biglietto
fēi xíng yuán 飞行员
Pilota
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
Assistente di volo
háng bān háo 航班号
Numero del volo
dēng jī mén 登机门
Uscita d’imbarco
dēng jī pái 登机牌
Carta d’imbarco
hù zhào 护照
Passaporto
suí shēn xíng li 随身行李
Bagaglio a mano
shŏu tí xiāng 手提箱
Valigia
xíng li 行李
Bagaglio