Italiano Cinese Lezione 28 Vocabolario

Cinese :: Lezione 28. Tempo: Appuntamenti

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

nă tiān 哪天?
Che giorno?
nă yuè 哪月?
Che mese?
shén me shí jiān 什么时间?
Quando?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
Quand’è il tuo appuntamento?
hòu lái 后来
Dopo
zŏng shì 总是
Sempre
zhī qián 之前
Prima
zăo 早
Presto
yĭ hòu 以后
Più tardi
hĕn duō cì 很多次
Molte volte
jué bù 决不
Mai
xiàn zài 现在
Ora
yī cì 一次
Una volta
yŏu shí hou 有时候
A volte
hĕn kuài 很快
Presto