Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 25 Tempo: Mesi dell'anno

Vocabolario

I mesi dell’anno
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Gennaio
yī yuè 一月
Febbraio
èr yuè 二月
Marzo
sān yuè 三月
Aprile
sì yuè 四月
Maggio
wŭ yuè 五月
Giugno
liù yuè 六月
Luglio
qī yuè 七月
Agosto
bā yuè 八月
Settembre
jiŭ yuè 九月
Ottobre
shí yuè 十月
Novembre
shí yī yuè 十一月
Dicembre
shí èr yuè 十二月