Italiano Cinese Lezione 22 Vocabolario

Cinese :: Lezione 22. Persone: Ragazze e ragazzi

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

nán hái 男孩
Bambino
nǚ hái 女孩
Bambina
nǚ rén 女人
Donna
nán rén 男人
Uomo
nán péng you 男朋友
Ragazzo
nǚ péng you 女朋友
Ragazza
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Cugina
biăo xiōng dì 表兄弟
Cugino
ā yí 阿姨
Zia
shū shu 叔叔
Zio
qī zi 妻子
Moglie
zhàng fu 丈夫
Marito