Italiano Cinese Lezione 2 Vocabolario

Cinese :: Lezione 2. Inizio: Parlo un po '

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Parli inglese?
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Sì, un po’
shì 是
bù shì 不是
No
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Piacere di conoscerti
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Felice di vederti
xiān sheng 先生
Signor
nǚ shì 女士
Signora
xiăo jiè 小姐
Signorina