Italiano Giapponese Lezione 109 Vocabolario

Giapponese :: Lezione 109. Computer: Gergo

loading

Vocabolario :: Giapponese Italiano

gesuto bukku ゲストブック
Libro degli ospiti
shoppingu kaーto ショッピングカート
Carrello
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
Gruppo di discussione
koudoku suru 購読する
Abbonarsi
soushin messeーji 送信メッセージ
Messaggi in uscita
angou ka meーru 暗号化メール
Posta crittografata
soushin bokkusu 送信ボックス
Cartella posta inviata
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
Messaggi cancellati
jushin torei 受信トレイ
Posta in arrivo
soushin torei 送信トレイ
Posta in uscita