Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 102 Lavoro: In cerca di lavoro

Vocabolario

Hai il permesso di lavoro?
anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
Ho il permesso di lavoro
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
Non ho il permesso di lavoro
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
Quando puoi cominciare?
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
Pago alla settimana
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
Al mese
tsuki goto 月ごと
Presentati alle otto del mattino
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
Sabato e domenica sono liberi
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
Devi indossare un’uniforme
seifuku ga ari masu 制服があります
Si fa così
kono you ni shi te kudasai このようにしてください