Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 101 Lavoro: Domanda di lavoro

Vocabolario

Cerco lavoro
watashi ha shigoto wo sagashi te i masu 私は仕事を探しています
Hai un curriculum vitae?
anata no rireki sho wo mise te mora tte mo ii desu ka あなたの履歴書を見せてもらってもいいですか?
Ecco il mio curriculum vitae
kochira ga watashi no rireki sho desu こちらが私の履歴書です
Ci sono referenze che posso contattare?
renraku kanou na sanshou jouhou ha ari masu ka 連絡可能な参照情報はありますか?
Ecco l’elenco delle mie referenze
kochira ga watashi no sanshou risuto desu こちらが私の参照リストです
Qual è la tua esperienza?
anata ha dono kurai no keiken ga ari masu ka あなたはどのくらいの経験がありますか?
Da quanto lavori in questo campo?
kono bumon no kinmu nensuu ha dono kurai desu ka この部門の勤務年数はどのくらいですか?
Tre anni
san nen desu 3年です
Ho finito le superiori
watashi ha koukou wo sotsugyou shi te i masu 私は高校を卒業しています
Ho finito l’università
watashi ha daigaku wo sotsugyou shi te i masu 私は大学を卒業しています
Cerco un lavoro part time
watashi ha paーtotaimu no shigoto wo sagashi te i masu 私はパートタイムの仕事を探しています
Vorrei un lavoro a tempo pieno
watashi ha furutaimu de hataraki tai desu 私はフルタイムで働きたいです
Offrite l’assicurazione medica?
anata ha, kenkou hoken wo teikyou shi te i masu ka あなたは、健康保険を提供していますか?
Sì, dopo sei mesi di impiego
hai, koko de roku kagetsu kan hatarai te i masu はい、ここで6ヶ月間働いています