Italiano Giapponese Lezione 95 Vocabolario

Giapponese :: Lezione 95. Salute: Parlare con il medico

loading

Vocabolario :: Giapponese Italiano

anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
Hai le stampelle?
nenza 捻挫
Distorsione
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
L’osso è rotto
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
Mi serve un analgesico
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
Non ho la pressione alta
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
Sono incinta
hosshin ga ari masu 発疹があります
Ho un eritema
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
La ferita è infetta
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
Guarda questo ematoma
infuruenza インフルエンザ
Influenza
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
Ho il raffreddore
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
Ho i brividi
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
Dove fa male?
subete no kasho desu すべての箇所です
Dappertutto
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
Da quanto si sente così?
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
Mi sento così da tre giorni
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
Prende qualche medicina?
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です
Sì, per il cuore