Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 95 Salute: Parlare con il medico

Vocabolario

Hai le stampelle?
anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
Distorsione
nenza 捻挫
L’osso è rotto
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
Mi serve un analgesico
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
Non ho la pressione alta
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
Sono incinta
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
Ho un eritema
hosshin ga ari masu 発疹があります
La ferita è infetta
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
Guarda questo ematoma
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
Influenza
infuruenza インフルエンザ
Ho il raffreddore
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
Ho i brividi
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
Dove fa male?
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
Dappertutto
subete no kasho desu すべての箇所です
Da quanto si sente così?
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
Mi sento così da tre giorni
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
Prende qualche medicina?
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
Sì, per il cuore
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です