Italiano Giapponese Lezione 94 Vocabolario

Giapponese :: Lezione 94. Salute: Ferita

loading

Vocabolario :: Giapponese Italiano

netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
Ha la febbre?
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
Sì, ho la febbre
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
Ho la febbre da ieri
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
Può chiamarmi un dottore?
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
Quando arriva il dottore?
ashi ga itai desu 足が痛いです
Mi fa male il piede
korobi mashi ta 転びました
Sono caduto
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
Ho avuto un incidente
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
Penso sia rotto
ansei 安静
Riposo a letto
yutaka kan shippu 温感シップ
Termoforo
aisu pakku アイスパック
Compressa di ghiaccio
tsuri houtai つり包帯
Reggibraccio
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です
Serve un’ingessatura