Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 94 Salute: Ferita

Vocabolario

Ha la febbre?
netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
Sì, ho la febbre
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
Ho la febbre da ieri
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
Può chiamarmi un dottore?
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
Quando arriva il dottore?
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
Mi fa male il piede
ashi ga itai desu 足が痛いです
Sono caduto
korobi mashi ta 転びました
Ho avuto un incidente
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
Penso sia rotto
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
Riposo a letto
ansei 安静
Termoforo
yutaka kan shippu 温感シップ
Compressa di ghiaccio
aisu pakku アイスパック
Reggibraccio
tsuri houtai つり包帯
Serve un’ingessatura
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です