Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 93 Salute: Malato

Vocabolario

Mi serve un dottore
watashi ha isha ni mi te morau hitsuyou ga ari masu 私は医者に診てもらう必要があります
Il dottore è in ambulatorio?
isha ha i masu ka 医者はいますか?
Non mi sento bene
kibun ga yoku ari mase n 気分がよくありません
Sono ammalato
watashi ha byouki desu 私は病気です
Mi fa male lo stomaco
i ga itai desu 胃が痛いです
Mi fa male la testa
atama ga itai desu 頭が痛いです
Devo distendermi
yoko ni naru hitsuyou ga ari masu 横になる必要があります
Mi fa male la gola
nodo ga itai desu 喉が痛いです
Ho la nausea
watashi ha hakike ga shi masu 私は吐き気がします
Ho un’allergia
watashi ha arerugiー mochi desu 私はアレルギー持ちです
Ho la diarrea
geri wo shi te i masu 下痢をしています
Mi gira la testa
kurakura shi masu クラクラします
Ho un’emicrania
kata zutsuu ga ari masu 片頭痛があります