Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 61 Negozio: Comprare qualcosa

Vocabolario

Vorrei una collana
nekkuresu wo sagashi te i masu ネックレスを探しています
Ci sono saldi?
uridashi ha shi te i masu ka 売出しはしていますか?
Pago in contanti
genkin de harai masu 現金で払います
Puoi mettermelo da parte?
kono shouhin wo kiーpu shi te morae masu ka この商品をキープしてもらえますか?
Prendi carte di credito?
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
Vorrei cambiare questo
kono shouhin wo koukan shi tai no desu ga この商品を交換したいのですが
Posso riportarlo indietro?
henpin deki masu ka 返品できますか?
Aperto
kaiten 開店
Chiuso
heiten 閉店
Chiuso per pausa pranzo
hiruyasumi jikan heiten 昼休み時間閉店
Scontrino
ryoushuu sho 領収書
Difettoso
koshou shi te iru 故障している
Rotto
koware te iru 壊れている
Uscita
ideguchi 出口
Entrata
irikuchi 入口
Commesso
hanbai sutaffu 販売スタッフ
A che ora chiude il negozio?
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?