Italiano Giapponese Lezione 16 Vocabolario

Giapponese :: Lezione 16. Indicazioni: Vieni qui

loading

Vocabolario :: Giapponese Italiano

chotto ma tte ちょっと待って
Un momento
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
Aspetta qui
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
Seguimi
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
Ti aiuterà lei
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
Entra
o suwari kudasai お座りください
Siediti
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
Vieni qui
mise te kudasai 見せてください
Mostrami