Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 106 Pekerjaan: Entri data

Kosa kata

Templat
mú băn 模板
Preferensi
yōu xiān quán 优先权
Transfer file
wén jiàn chuán shū 文件传输
Kata Kunci
guān jiàn zì 关键字
Nama pengguna
yòng hù míng 用户名
Kata sandi
mì mā 密码
Tanda tangan digital
shù zì qiān míng 数字签名
Domain publik
gōng gòng yù 公共域
Banner
guăng gào 广告
Pertanyaan yang sering diajukan
cháng jiàn wèn dá 常见问答