Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 99 Kantor: Meja kerja

Kosa kata

Saya mencari stapler
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Paku payung
tú dīng 图钉
Pensil
qiān bĭ 铅笔
Buku
shū 书
Kertas
zhĭ 纸
Buku catatan
jì shì bĕn 记事本
Slaid
huàn dēng piàn 幻灯片
Kalender
rì lì 日历
Plester
jiāo dài 胶带
Saya perlu mencari peta
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图