Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 98 Kantor: Perlengkapan

Kosa kata

Di mana guntingnya?
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
Rautan pensil
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
Klip kertas
qū bié zhēn 曲别针
Saya perlu pena
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
Bloknot
xiĕ zì bĕn 写字本
Penggaris
chĭ zi 尺子
Amplop
xìn fēng 信封
Perangko
yóu piào 邮票
Lem
jiāo shuĭ 胶水
Penghapus
xiàng pí 橡皮