Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 97 Kantor: Peralatan

Kosa kata

Mesin faks
chuán zhēn jī 传真机
Mesin fotokopi
fù yìn jī 复印机
Telepon
diàn huà 电话
Mesin ketik
dă zì jī 打字机
Proyektor
tóu yĭng yí 投影仪
Komputer
jì suàn jī 计算机
Layar
píng mù 屏幕
Apakah printernya jalan?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Disk
guāng pán 光盘
Kalkulator
jì suàn qì 计算器