Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 92 Liburan: Di pedesaan

Kosa kata

Di pedesaan
zài xiāng jiān 在乡间
Sawah
mù chăng 牧场
Lumbung
gŭ cāng 谷仓
Kebun
nóng chăng 农场
Petani
nóng chăng zhŭ 农场主
Traktor
tuō lā jī 拖拉机
Langit ini indah
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Ada begitu banyak bintang
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Ini adalah bulan purnama
nà shi măn yuè 那是满月
Saya suka matahari
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳