Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 80 Pantai: Berjemur

Kosa kata

Di pantai
zài hăi tān shàng 在海滩上
Berjemur
rì guāng yù 日光浴
Laut
hăi 海
Gelombang
bō làng 波浪
Pasir
shā zi 沙子
Matahari terbenam
rì luò 日落
Pulau
xiăo dăo 小岛
Danau
hú 湖
Samudra
hăi yáng 海洋
Pelabuhan
găng kŏu 港口
Teluk
wān 湾
Pantai
hăi àn 海岸
Air pasang
zhăng cháo 涨潮
Air surut
luò cháo 落潮
Handuk
máo jīn 毛巾