Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 75 Makanan: Di toko roti

Kosa kata

Saya tidak bisa makan gula
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Sereal
mài piàn zhōu 麦片粥
Kue kering
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Roti tongkat
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Donat
duō ná juān 多拿圈
Kue tarcis
dàn tà 蛋挞
Hidangan penutup
tián pĭn 甜品
Kue tar
dàn gāo 蛋糕