Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 26 Waktu: Hari apa hari ini?

Kosa kata

Hari apa hari ini?
jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
Minggu lalu
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
Bulan lalu
shàng gè yuè 上个月
Minggu depan
xià gè lĭ bài 下个礼拜
Bulan depan
xià gè yuè 下个月
Tahun depan
míng nián 明年
Malam ini
jīn wăn 今晚
Tadi malam
zuó wăn 昨晚
Besok pagi
míng tiān zăo shang 明天早上
Kemarin dulu
qián tiān 前天
Lusa
hòu tiān 后天
Akhir pekan
zhōu mò 周末