Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 22 Orang: anak perempuan dan anak laki-laki

Kosa kata

Anak laki-laki
nán hái 男孩
Anak perempuan
nǚ hái 女孩
Wanita
nǚ rén 女人
Pria
nán rén 男人
Pacar pria
nán péng you 男朋友
Pacar wanita
nǚ péng you 女朋友
Sepupu (perempuan)
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Sepupu (Pria)
biăo xiōng dì 表兄弟
Bibi
ā yí 阿姨
Paman
shū shu 叔叔
Istri
qī zi 妻子
Suami
zhàng fu 丈夫