Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Retour à la ligne automatique (le)
Բառերի ծալում
Cyberespace (le)
Կիբերտարածության
Adresse email (la)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Carnet d’adresses (le)
Հասցեների գրքույկ
Destinataire (le)
Ստացող
Spam (le)
Թափոնափոստ
Répondre à tous
Պատասխանել բոլորին
Fichiers joints (les)
Կցված ֆայլեր
Joindre
Կցել
En-têtes (les)
Հաղորդագրության վերնագրեր
Objet (le)
Թեմա