Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 16 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 16. Ուղղություններ՝ գալուց

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Un moment
Մեկ վայրկյան
Attendez ici
Սպասեք
Suivez-moi
Հետևեք ինձ
Elle va vous aider
Նա կօգնի Ձեզ
Entrez
Մտեք
Asseyez-vous
Նստեցեք
Venez ici
Եկեք այստեղ
Montrez-moi
Ցույց տվեք