Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 16 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 16. Ուղղություններ՝ գալուց

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Een momentje
Մեկ վայրկյան
Wacht hier
Սպասեք
Volg mij
Հետևեք ինձ
Zij zal je helpen
Նա կօգնի Ձեզ
Kom binnen
Մտեք
Ga zitten
Նստեցեք
Kom hier
Եկեք այստեղ
Kun je me dat laten zien
Ցույց տվեք