Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 14 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 14. Թվեր` 100-ից 1000

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Honderd
100
Tweehonderd
200
Driehonderd
300
Vierhonderd
400
Vijfhonderd
500
Zeshonderd
600
Zevenhonderd
700
Achthonderd
800
Negenhonderd
900
Duizend
1000