हिंदी चीनी सबक 109 शब्दावली

चीनी :: सबक 109. कंप्यूटर: शब्दजाल

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

liú yán bĕn 留言本
गेस्ट बुक
gòu wù chē 购物车
शॉपिंग कार्ट
xīn wén zŭ 新闻组
समाचार समूह
dìng yuè 订阅
सदस्यता लें
fā chū duăn xìn 发出短信
जावक संदेशों
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
एन्क्रिप्टेड मेल
fā jiàn xiāng 发件箱
भेजे गए बॉक्स
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
हटाए गए संदेश
shōu jiàn xiāng 收件箱
इनबॉक्स
dāi fā yóu jiàn 待发邮件
आउटबॉक्स