हिंदी चीनी सबक 108 शब्दावली

चीनी :: सबक 108. कंप्यूटर: ईमेल की शर्तें

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

zì dòng huàn xíng 自动换行
शब्द वेष्ट
wăng luò kōng jiān 网络空间
साइबरस्पेस
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
ई - मेल पते
tōng xùn lù 通讯录
पता पुस्तिका
shōu jiàn rén 收件人
प्राप्तकर्ता
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
स्पैम
huí fù quán bù 回复全部
सभी को उत्तर दें
fù jiàn 附件
संलग्न फाइल
tiē fù shŭ 贴,附属
संलग्न करना
zhŭ tí 主题
विषय