शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 108 कंप्यूटर: ईमेल की शर्तें

शब्दावली

शब्द वेष्ट
zì dòng huàn xíng 自动换行
साइबरस्पेस
wăng luò kōng jiān 网络空间
ई - मेल पते
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
पता पुस्तिका
tōng xùn lù 通讯录
प्राप्तकर्ता
shōu jiàn rén 收件人
स्पैम
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
सभी को उत्तर दें
huí fù quán bù 回复全部
संलग्न फाइल
fù jiàn 附件
संलग्न करना
tiē fù shŭ 贴,附属
विषय
zhŭ tí 主题