हिंदी चीनी सबक 107 शब्दावली

चीनी :: सबक 107. कंप्यूटर: पुरज़े

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

jiàn pán 键盘
कीबोर्ड
àn niŭ 按钮
बटन
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
लैपटॉप कंप्यूटर
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
मॉडेम
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
माउस बटन
shŭ biāo diàn 鼠标垫
माउस पैड
shŭ biāo 鼠标
माउस
shù jù kù 数据库
डेटाबेस
jiăn tiē băn 剪贴板
क्लिपबोर्ड