हिंदी चीनी सबक 103 शब्दावली

चीनी :: सबक 103. रोजगार: इंटरनेट का उपयोग

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

hù lián wăng 互联网
इंटरनेट
liàn jiē 链接
लिंक
chāo liàn jiē 超链接
हाइपरलिंक
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
इंटरनेट सेवा प्रदाता
wăng luò 网络
संजाल
wăng zhàn 网站
वेब साइट
wăng yè 网页
वेब पेज
wăng zhĭ 网址
वेब पेज के पते (यूआरएल)
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
सुरक्षित वेब साइट
liú lăn qì 浏览器
ब्राउज़र
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
खोज इंजन
ān quán fú wù qì 安全服务器
सुरक्षित सर्वर