शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 79 खाद्य: मात्राएं और कंटेनर्स

शब्दावली

बोतल
píng zi 瓶子
जार
guăng kŏu píng 广口瓶
डिब्बा
guàn tou 罐头
डिब्बा
hé zi 盒子
बोरा
má dài 麻袋
बैग
bāo 包
थोडा अधिक
gèng duō yī diăn 更多一点
अधिक
gèng duō de 更多的
एक भाग
yī bù fèn 一部分
थोडा सा
yī diăn 一点
बहुत अधिक
tài duō 太多

अतिरिक्त चीनी शिक्षण