हिंदी चीनी सबक 28 शब्दावली

चीनी :: सबक 28. समय: नियुक्तियां

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

nă tiān 哪天?
किस दिन?
nă yuè 哪月?
किस महीने?
shén me shí jiān 什么时间?
कब?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
आपका नियोजित भेंट कब है?
hòu lái 后来
बाद में
zŏng shì 总是
सदैव
zhī qián 之前
से पहले
zăo 早
शीघ्र
yĭ hòu 以后
बाद में
hĕn duō cì 很多次
बहुत बार
jué bù 决不
कभी नहीं
xiàn zài 现在
अब
yī cì 一次
एक बार
yŏu shí hou 有时候
कभी कभी
hĕn kuài 很快
जल्दी