शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 28 समय: नियुक्तियां

शब्दावली

किस दिन?
nă tiān 哪天?
किस महीने?
nă yuè 哪月?
कब?
shén me shí jiān 什么时间?
आपका नियोजित भेंट कब है?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
बाद में
hòu lái 后来
सदैव
zŏng shì 总是
से पहले
zhī qián 之前
शीघ्र
zăo 早
बाद में
yĭ hòu 以后
बहुत बार
hĕn duō cì 很多次
कभी नहीं
jué bù 决不
अब
xiàn zài 现在
एक बार
yī cì 一次
कभी कभी
yŏu shí hou 有时候
जल्दी
hĕn kuài 很快

अतिरिक्त चीनी शिक्षण