शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 27 समय: क्या समय हुआ है?

शब्दावली

समय क्या हुआ है?
jĭ diăn le 几点了?
किस समय?
zài shén me shí jiān 在什么时间?
यह (समय के लिए)
xiàn zài shì diăn fēn 现在是X点X分
अब 1:00 बजा है
xiàn zài shì xià wŭ yī diăn 现在是下午一点
अब 9:45 हुआ है
xiàn zài shì zăo shang jiŭ diăn sì shí wŭ 现在是早上九点四十五
दोपहर
zhōng wŭ 中午
पर (समय के लिए)
zài 在
आधी रात
wŭ yè 午夜

अतिरिक्त चीनी शिक्षण