हिंदी चीनी सबक 27 शब्दावली

चीनी :: सबक 27. समय: क्या समय हुआ है?

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

jĭ diăn le 几点了?
समय क्या हुआ है?
zài shén me shí jiān 在什么时间?
किस समय?
xiàn zài shì diăn fēn 现在是X点X分
यह (समय के लिए)
xiàn zài shì xià wŭ yī diăn 现在是下午一点
अब 1:00 बजा है
xiàn zài shì zăo shang jiŭ diăn sì shí wŭ 现在是早上九点四十五
अब 9:45 हुआ है
zài 在
पर (समय के लिए)
zhōng wŭ 中午
दोपहर
wŭ yè 午夜
आधी रात