शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 19 रंग

शब्दावली

यह कौन सा रंग है?
nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
रंग लाल है
hóng sè de 红色的
काला
hēi sè 黑色
नीला
lán sè 蓝色
भूरा
zōng sè 棕色
हरा
lǜ sè 绿色
नारंगी
jú hóng sè 橘红色
बैंगनी
zĭ sè 紫色
लाल
hóng sè 红色
सफ़ेद
bái sè 白色
पीला
huáng sè 黄色
ग्रे
huī sè 灰色
सोना
jīn sè 金色
चांदी
yín sè 银色