हिंदी चीनी सबक 19 शब्दावली

चीनी :: सबक 19. रंग

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
यह कौन सा रंग है?
hóng sè de 红色的
रंग लाल है
hēi sè 黑色
काला
lán sè 蓝色
नीला
zōng sè 棕色
भूरा
lǜ sè 绿色
हरा
jú hóng sè 橘红色
नारंगी
zĭ sè 紫色
बैंगनी
hóng sè 红色
लाल
bái sè 白色
सफ़ेद
huáng sè 黄色
पीला
huī sè 灰色
ग्रे
jīn sè 金色
सोना
yín sè 银色
चांदी