हिंदी चीनी सबक 17 शब्दावली

चीनी :: सबक 17. दिशा: नीचे हॉल में

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

yī zhí xiàng qián 一直向前
सीधे आगे
zài hòu miàn 在后面
पीछे
zài qián miàn 在前面
सामने की ओर
lĭ miàn 里面
अंदर
wài mian 外面
बाहर
zhè lĭ 这里
यहां
nà li 那里
वहाँ
yán zhe qiáng 沿着墙
दीवार के साथ
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
कोने के आसपास
fú wù tái 服务台
डेस्क पर
zài duì liè lĭ 在队列里
लाइन में
lóu xià 楼下
नीचे की ओर
lóu shàng 楼上
ऊपर की ओर
zài dà tīng 在大厅
नीचे हॉल में