हिंदी चीनी सबक 2 शब्दावली

चीनी :: सबक 2. शुरू करें: मैं थोडासा बोलता हूँ

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं?
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
हाँ, थोडी बहुत
shì 是
हाँ
bù shì 不是
नहीं
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
आपसे मिलकर अच्छा लगा
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
तुम्हें देखकर अच्छा लगा
xiān sheng 先生
श्री
nǚ shì 女士
श्रीमती
xiăo jiè 小姐
कुमारी