शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 2 शुरू करें: मैं थोडासा बोलता हूँ

शब्दावली

क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं?
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
हाँ, थोडी बहुत
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
हाँ
shì 是
नहीं
bù shì 不是
आपसे मिलकर अच्छा लगा
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
तुम्हें देखकर अच्छा लगा
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
श्री
xiān sheng 先生
श्रीमती
nǚ shì 女士
कुमारी
xiăo jiè 小姐