हिंदी जापानी सबक 27 शब्दावली

जापानी :: सबक 27. समय: क्या समय हुआ है?

loading

शब्दावली :: जापानी हिंदी

nan ji desu ka 何時ですか?
समय क्या हुआ है?
nan ji 何時?
किस समय?
ichi ji desu 1時です
अब 1:00 बजा है
kyuu ji yon go fun desu 9時45分です
अब 9:45 हुआ है
9時に 
9:00 बजे
yon ji ni 4時に
4:00 बजे
shougo 正午
दोपहर
shinya 深夜
आधी रात
asa 朝
सुबह
gogo 午後
दोपहर
yuugata 夕方
शाम
yoru 夜
रात