Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 52 En torno á cidade: Onde está?

Vocabulario

Onde está o punto de autobuses?
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Cal é a próxima parada?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
Este é o meu punto?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Desculpe-me, eu teño saír de aquí
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Onde está o museo?
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Teléfono público
gōng yòng diàn huà 公用电话
Existe unha lista telefónica?
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
Vende revistas en inglés?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
A que hora o filme comezar?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Quere catro entradas por favor
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
É a película en inglés?
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Pipoca
bào mĭ huā 爆米花
¿Onde podo atopar unha farmacia?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
Centro da cidade
shì zhōng xīn 市中心