Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 14 Números: 100 a 1000

Vocabulario

100
Cem
200
Duzentos
300
Trezentos
400
Quatrocentos
500
Quinhentos
600
Seiscentos
700
Setecentos
800
Oitocentos
900
Novecentos
1000
Mil