Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 104 Emprego: Navegar en Internet

Vocabulario

Homepage
Домашняя страница
Cargar
Загружать
Escoller
Выбирать
Dobrador
Папка
Barra de ferramentas
Панель инструментов
Volver
Вернуться
Bookmark
Закладка
At (@)
Собака (@)
Barra (/)
Косая черта (/)
Dous puntos (:)
Двоеточие (:)