Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 5 Inicio: Pronomes

Vocabulario

Eu
Я
Vostede
Ты
El
Он
Ela
Она
Nós
Мы
Eles
Они
Meu
Мой
A súa
Ваш
A súa
Его
A súa
Ее
Este
Это
Que
То
Estes
Эти
Aqueles
Те