Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 102 Emprego: Á procura de traballo

Vocabulario

Tes un visto de traballo?
anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
Eu teño un visado de traballo
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
Eu non teño un visto de traballo
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
Cando pode comezar?
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
Eu pago 10 dólares por hora
jikyuu ha ichi jikan ichi zero doru desu 自給は1時間10ドルです
Eu che pagarei por semana
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
Por mes
tsuki goto 月ごと
Estea aquí ás 8:00 AM
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
Traballo remata ás 4:30
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
Tes sábados e domingos de descanso
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
Vai usar un uniforme
seifuku ga ari masu 制服があります
¿Quere dicir
kono you ni shi te kudasai このようにしてください