Français Japonais Leçon 16 Leçon de vocabulaire

Japonais :: Leçon 16. Instructions: Viens ici

loading

Vocabulaire :: Japonais Français

chotto ma tte ちょっと待って
Un moment
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
Attendez ici
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
Suivez-moi
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
Elle va vous aider
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
Entrez
o suwari kudasai お座りください
Asseyez-vous
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
Venez ici
mise te kudasai 見せてください
Montrez-moi