درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
liú yán bĕn 留言本
سبد خرید
gòu wù chē 购物车
گروه خبری
xīn wén zŭ 新闻组
اشتراک در
dìng yuè 订阅
پیام های خروجی
fā chū duăn xìn 发出短信
پست الکترونیکی رمز دار
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
پیامهای ارسال شده
fā jiàn xiāng 发件箱
پیامهای حذف شده
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
صندوق وارده
shōu jiàn xiāng 收件箱
صندوق خارجه
dāi fā yóu jiàn 待发邮件