درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 107 کامپیوتر: قطعات

واژگان

صفحه کلید
jiàn pán 键盘
دکمه
àn niŭ 按钮
کامپیوتر لپ تاپ
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
مودم
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
دکمه ماوس
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
موس پد
shŭ biāo diàn 鼠标垫
ماوس
shŭ biāo 鼠标
پایگاه داده
shù jù kù 数据库
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد
jiăn tiē băn 剪贴板