فارسی چینی درس 107 واژگان

چینی :: درس 107. کامپیوتر: قطعات

loading

واژگان :: چینی فارسی

jiàn pán 键盘
صفحه کلید
àn niŭ 按钮
دکمه
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
کامپیوتر لپ تاپ
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
مودم
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
دکمه ماوس
shŭ biāo diàn 鼠标垫
موس پد
shŭ biāo 鼠标
ماوس
shù jù kù 数据库
پایگاه داده
jiăn tiē băn 剪贴板
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد