فارسی چینی درس 105 واژگان

چینی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: چینی فارسی

făn huí 返回
پشت
xiàng qián 向前
جلو
băo cún 保存
ذخیره
liú lăn 浏览
گشت و گذار (وب)
xià zăi 下载
دانلود
yùn xíng 运行
اجرا (اجرا)
diăn jī 点击
کلیک کنید
tuō dòng 拖动
کشیدن
tuì chū 退出
بیاندازید
zuì xīn de 最新的
به روز شده
gēng xīn 更新
به روز
xià lā cài dān 下拉菜单
منوی کشویی
tíng zhĭ 停止
ایست