درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
zhŭ yè 主页
بارگذاری
shàng chuán 上传
انتخاب کنید
xuăn zé 选择
پوشه
wén jiàn jiā 文件夹
نوار ابزار
gōng jù lán 工具栏
بازگشت
hòu tuì 后退
نشان کردن
shū qiān 书签
اسلش (/)
xié xiàn 斜线
دونقطه (:)
mào hào 冒号