فارسی چینی درس 104 واژگان

چینی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: چینی فارسی

zhŭ yè 主页
صفحه خانگی
shàng chuán 上传
بارگذاری
xuăn zé 选择
انتخاب کنید
wén jiàn jiā 文件夹
پوشه
gōng jù lán 工具栏
نوار ابزار
hòu tuì 后退
بازگشت
shū qiān 书签
نشان کردن
xié xiàn 斜线
اسلش (/)
mào hào 冒号
دونقطه (:)