فارسی چینی درس 103 واژگان

چینی :: درس 103. استخدام: استفاده از اینترنت

loading

واژگان :: چینی فارسی

hù lián wăng 互联网
اینترنت
liàn jiē 链接
پیوند
chāo liàn jiē 超链接
لینک
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
ارائه دهنده خدمات اینترنت
wăng luò 网络
شبکه
wăng zhàn 网站
وب سایت
wăng yè 网页
صفحه اینترنتی
wăng zhĭ 网址
آدرس صفحه وب (URL)
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
وب سایت امن
liú lăn qì 浏览器
مرورگر
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
موتور جستجو
ān quán fú wù qì 安全服务器
سرور امن