درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
من اجازه کاردارم
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
من اجازه کار ندارم
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
چه موقع می توانید شروع کنید؟
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
من ساعتی ده دلار می پردازم
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
من هفتگی به شما می پردازم
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
ماهانه
mĕi gè yuè 每个月
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
کار ساعت 4:30 تمام می شود
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
شما اونیفورم می پوشید
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
اینطوری انجام دهید
xiàng zhè yàng zuò 像这样做